โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

*ลงทะเบียนจองรับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ต่างสถานพยาบาล ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนครบกำหนดฉีดเข็ม 2 2สัปห์ดา หรือ 14 วันเท่านั้น!

ยอดจองปัจุบัน 3,612 ราย